Hoe maak je verbinding met je gevoel, intuitie en je eigen wijsheid?

Waaraan herken je dat? Hoe kun je dit toepassen of vervlechten in je huidige situatie.

Programma-aanbod
Door ‘live’ te leren in het hier&nu ervaar je zo concreet mogelijk wat het betekent om de verbinding te maken tussen hoofd & hart vanuit bewustzijnsniveau in plaats van kennisniveau.  Je gaat inzien wat de betekenis is voor jezelf en de meerwaarde voor de omgeving. Vanuit dit besef ontstaat een ‘groter plaatje’ wat kan dienen als ‘stip aan de horizon’.

Het geeft je een dieper ‘zelf-bewustzijn’ en de ‘zelf-power’ om nieuwe mogelijkheden te zien, te benutten en te creëren en dit ’live’ toe te passen.
Alle programma’s zijn maatwerk en daarop gebaseerd.

Hoe doen we dat
Ik help jou of jullie als team om je eigen antwoorden te vinden op vragen en dilemma’s door:

  • te denken vanuit je gevoel en dit effectief leren verwoorden
  • het oppikken en doordenken van je intuitie en dit praktisch te concretiseren
  • positief om te gaan met frustraties door op je  ‘eigen’ wijsheid’ te vertrouwen
  • stress te reduceren en je eigen lijn bewaken
  • te leren van situaties i.p.v. veroordelen of beoordelen
  • alertheid te ontwikkelen voor je bewustzijn en dit te vertalen naar de praktijk.

Aanbod en begeleidingsvormen
Onderstaand aanbod van begeleiding vormt de basis voor een maatwerkaanpak om zo naadloos mogelijk aan te sluiten bij jou/jullie vraag. Een combinatie is ook altijd mogelijk.

 

COACHING   ”Het inzicht biedt het uitzicht.”
gericht op denken vanuit het hart en anders handelen.

Kenmerkend voor mijn manier van coachen is dat we ons concentreren op:

  • de toekomst
  • een dieper bewustzijn waardoor je anders gaat denken en handelen
  • de verbinding maken tussen denken en voelen
  • je eigen wijsheid  toepassen voor die toekomst.

Dat betekent dat we alleen  biografisch achterom kijken en meenemen wat relevant is naar de toekomst. Want net als in een auto, kun je ook in je dagelijks leven niet in z’n vijf vooruit als je stuurt op je achteruitkijk spiegel. Dit serieus nemen bewijst keer op keer de waarde voor zowel je jezelf als de organisatie.

Ik coach mensen met allerhande vragen, in allerlei functies. Het accent ligt echter op mensen in leidinggevende functies of op cruciale posities in een organisatie en op teamcoaching.

INTERVISIECOACHING   “met hoofd en hart”
te leren van en met elkaar op bewustzijnsniveau i.p.v. kennisniveau

Bij intervisie brengen deelnemers hun eigen werkcasus in om samen met collega’s te reflecteren op eigen denken, waarnemen, waardepatronen en handelen. Dat betekent dat intervisie altijd een zakelijke en een persoonlijke kant heeft. Zakelijk, want het werk is de insteek. Persoonlijk, want de persoonlijke aanpak van een vraagstuk komt aan bod. Intervisie is bij uitstek een vorm om zelf en met elkaar te leren en past helemaal in deze tijd van leren en creëren met elkaar.

Specifiek in mijn aanpak bij intervisie is, hoe je gevoel, intuitie en eigen wijsheid toe kan passen in werksituaties. Mijn rol is die van intervisiecoach waarbij ik zelf een groep begeleid óf dat ik de deelnemers coach om zelf de regie te doen.

RONDE TAFEL GESPREKKEN     “bouwen op vertrouwen”
brug tussen plan & onderstroom bij de opstart van projecten

“Ronde Tafel” gesprekken zijn bedoeld voor mensen van afdelingen die veel met elkaar te maken hebben of krijgen bij veranderingen. Of die betrokken worden bij de opstart van een project met deelprojecten.
We slaan vanaf het begin een brug tussen de inhoud en het plan van aanpak  naar het benoemen van gevoelens, het doordenken van intuïtieve ingevingen en handelen op basis van eigen wijsheid.

Mijn rol hierbij is die van facilitator  om een versnelling tot stand te brengen in onderling vertrouwen in en naar elkaar en kruisbestuiving op zoveel mogelijk fronten te stimuleren. De frequentie van deze gesprekken varieert en is gebaseerd op ‘de temperatuur’ van de klus die geklaard moet worden.

OP DE TANDEM        “met steun in de rug”
stand-by voor een specifieke situatie voor coaching, sparring en advies

Op sommige posities heb je gedurende een bepaalde periode behoefte om met iemand te sparren. Niet vanuit de inhoud, maar vanuit consequenties en betekenisgeving. Bijvoorbeeld bij het nemen van ingrijpende of verstrekkende beslissingen. Waar laat je je dan door leiden? En hoe zorg je dat je mentaal, gevoelsmatig  en fysiek in conditie blijft om de juiste keuzes te kunnen maken?
Je kunt dan kiezen voor een tandem constructie. Gedurende zo’n periode ‘fiets ik met je mee’ en ben steeds stand-by voor sparring, coaching en advies. Globaal spreken we een tijdsperiode af. De momenten van contact bepaal je zelf.

DIEPTE-INTERVIEWS “Het verhaal achter het verhaal maakt de big picture.”
bewustwording van verschuiving in denken en handelen

Diepte-interviews zijn bedoeld voor mensen die al een tijdje betrokken zijn bij nieuwe projecten of veranderingen in de organisatie. Ze doen nieuwe ervaringen op, waarvan ze zich maar gedeeltelijk bewust zijn. Ik richt de diepte-interviews zo in, dat de vragen  (indirect)  gericht zijn op het leerproces van mensen op het niveau van gevoel, intuïtie en eigen wijsheid. Er komt zo een schat aan informatie beschikbaar van voorbeelden waarmee mensen onderbouwen wat ze zeggen.

Het maakt deelnemers bewust van een verschuiving in denken en handelen bij zichzelf en het project die ze anders niet opgemerkt zouden hebben. Mensen gaan zien dat ze het geleerde ook toe kunnen passen in andere situaties en tegelijkertijd geeft het inzicht in het collectieve leereffect voor de organisatie.

ONDER DE RADAR     “Van frustratie naar concentratie.”
bijdragen aan ontwikkelingen vanuit eigen authenticiteit

Dit is een programma verboden voor leiders. Maar bedoeld voor mensen waar de leider niet zonder kan: de pareltjes in de organisatie.  Het gaat om die mensen die functioneel geen hiërarchische positie en macht hebben. Maar informeel is hun invloed groot. Deze mensen zijn  ‘de smeerolie’ voor de organisatie. Daardoor is hun speelruimte en impact soms groter dan van de leidinggevende zelf.

Vaak zijn het mensen die vrij sensitief zijn, maar daardoor ook eerder gefrustreerd raken als zaken stroef verlopen. Onder de radar is bedoeld om deze mensen bij elkaar te brengen. Ik leer ze in een aantal relatief korte én leuke sessies hoe je frustratie om kunt buigen naar concentratie en zo bewust bij kan dragen aan noodzakelijke veranderingen. Juist door vanuit eigen authenticiteit onder de radar te werken.
Effectief voor de organisatie en honorerend voor de deelnemers.

KOERSTRAJECT       “Make the jump.”
voor de next step op je eigen werk- en ontwikkelingsweg

Soms loop je vast. Je hebt je werk altijd leuk gevonden, met voldoende uitdaging. Maar ineens besef je dat de fut er uit is.  Of er vinden zodanige verschuivingen in taken en functies plaats binnen het bedrijf, dat je daar  niet meer op je plek bent.
Tijd om de bakens te verzetten.

Je kunt bij mij een Koerstraject volgen om helder te krijgen hoe jij met jouw kennis, ervaring en talenten de juiste stap zet op je eigen werkweg. Meestal volg je zo’n programma individueel. Maar de mogelijkheid bestaat om vanuit kostenoogpunt met een aantal mensen binnen de organisatie zo’n programma te volgen. Aan het eind weet je dat het ‘van binnen klopt’ welke kant je op wilt naar de toekomst en welke stappen je daarvoor nu  kunt zetten. En je hebt een beeld waarmee jij voor anderen van betekenis bent.

REALISEREN VAN BEWUSTZIJN  –    “De zeven wetten van succes”
de verbinding tussen ziel en zakelijkheid

Dit is een programma wat goed past als parallel programma of aanloop naar: strategiesessies, doelen en omzetbepaling of omgaan met veranderingen in de ‘buitenwereld’.

Aan de hand van zeven krachtige principes ga je zowel individueel en als groep je bewustzijn niet alleen oprekken, maar ook ervaren hoe je dit kan realiseren. Deze principes worden gekoppeld aan vraagstukken die jullie zelf als groep inbrengen.
Je ervaart  wat de verrassende meerwaarde is om de verbinding te maken tussen ziel en zakelijkheid.

Je gaat mogelijkheden en wegen zien voor een nieuwe manier van productiviteit en effectiviteit  die voort komt uit het individueel delen van ‘eigen wijsheid’, waardoor een dieper collectief bewustzijn kan ontstaan. 

INSPIRATIE WORKSHOPS       “je aandacht bepaalt wat je hersenen denken”
als aanjager om verbinding tussen hoofd & hart te ervaren

In een workshop van een paar uur kunnen mensen al ervaren wat het betekent wanneer je het hier&nu gebruikt om bij te dragen aan een toekomst die we voor ogen zien. Of wat voor verrassende mogelijkheden je gaat zien wanneer je vanuit eigen wijsheid en de verbinding tussen hoofd en hart  naar situaties kijkt.

 

Deze site is momenteel onder constructie